top of page
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Gedragscode

Als doula ben ik aangesloten bij de Vlaamse Federatie voor Doula’s. Daar wordt van mij verwacht dat ik het huishoudelijk reglement jaarlijks onderteken en naleef. Wanneer ik hierin in gebreke blijf, kan ik door het bestuursorgaan geschorst worden. 

 

De VFvD vzw heeft een gedragscode opgesteld en deze bepaalt hoe de doula’s  zich namens de vereniging dienen op te stellen.
Volledigheidshalve volgen hier de uitgangspunten en middelen van VFvD vzw alsook de toelatingscriteria voor VFvD vzw

Algemene uitgangspunten:

 • Een doula werkt professioneel en doordacht; de kennis en deskundigheid van de doula zijn de basis bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Hierbij houdt de doula  rekening met eigen fysieke en morele grenzen. 

 • De doula respecteert de opvattingen van de cliënt wat betreft leven, lijden, ziekte, sterven en dood.

 • De doula verricht geen handelingen die buiten haar deskundigheidsgebied vallen. De doula verleent emotionele en fysieke ondersteuning aan beide partners. De doula is kundig maar mag geen medische handelingen verrichten. 

 • De doula zet zich er voor in dat andere beroepsbeoefenaren de vereiste zorg verlenen. De doula dient instemming van de cliënt te hebben alvorens ondersteuning en/of zorg aan te bieden. 

 • De ondersteuning van de doula kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerking op verschillende niveaus (artsen, gynaecologen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en doula’s) . Overleg en samenwerking zijn noodzakelijk om de cliënt die ondersteuning te geven die het meest tegemoet komt aan haar behoefte.

 • Vanuit de VFvD word ik als doula verplicht om jaarlijks minstens twee erkende bijscholingen te volgen. Indien hier niet aan voldaan wordt, beslist het bestuur van VFvD vzw of het lidmaatschap kan blijven bestaan.

 

Artikel 2. Praktische werking

 • Doorheen mijn ondersteuning ben ik bereikbaar via sms, WhatsApp, mail en bij dringendheid ook telefonisch. Bij een geboorte ben ik uiteraard telefonisch te bereiken, dit vanaf week 37.

 • Voor medische handelingen verwijs ik je door naar de gepaste medische zorgverlener.

 • Tot zes weken na de geboorte sta ik ter beschikking. Een langere periode is bespreekbaar. De periode mag ook korter zijn, maar dan moet dit ten laatste een week op voorhand besproken zijn.

 • Na de afronding krijg je een factuur toegestuurd. Deze dient betaald te worden binnen de 10 werkdagen na facturatie. Indien u liever in schijven betaalt, is dit zeker bespreekbaar.

 • 15% van het gekozen pakket is te betalen na het tekenen van de overeenkomst

 • Prijzen zijn exclusief vervoersonkosten aan 0,40€/km, parkeerkosten en eventuele onkosten qua voeding.

Houden de prijzen je toch tegen en wil je echt graag gebruik maken van mijn diensten? Bij deze een liefdevolle uitnodiging om er met mij over in gesprek te gaan.

 

 

Artikel 3. Annulatie 

 • Bij annulatie van een afspraak vraag ik om tijdig iets te laten weten en dit liefst 24u op voorhand. Indien hier niet aan tegemoet gekomen wordt, reken ik de geplande uren aan.

 • Indien onze afspraak wordt afgezegd door mezelf zorg ik ervoor dat we dit moment zo spoedig mogelijk opnieuw inplannen. Dit geldt ook als ik word weggeroepen voor een bevalling tijdens onze afspraak. Als dit gebeurt plannen we deze afspraak kosteloos opnieuw in.

 • Indien u mijn contacteert bij de start van de bevalling en ik kan er door een fout langs mijn kant niet bij aanwezig zijn, dan betaalt u enkel de kosten van de prenatale gesprekken, kilometervergoeding en een stuk van de wachtvergoeding   (in verhouding met het aantal dagen dat de wachtperiode reeds begonnen is)

 • Indien u mij niet contacteert om bij de bevalling aanwezig te zijn, om welke reden dan ook, dan blijft u het afgesproken bedrag voor het bijwonen van de bevalling wel in rekening gebracht.

 • Wanneer ik er niet kan bij zijn door ziekte, onvoorziene omstandigheden, zijn er twee opties:

  • U kan beroep doen op een back-up doula, die jullie op voorhand hebben gekozen en waarmee er duidelijke afspraken zijn gemaakt qua betaling.

  • Het deel waar ik niet ben bij kon zijn, wordt niet in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Duur van overeenkomst en beëindiging

Tijdens het intakegesprek leggen we samen onze startdatum van het contract vast. Deze eindigt pas als alle diensten bewezen zijn of als één van de partijen het contract beëindigd.

Afwijking van de overeengekomen werkuren kan alleen in onderling overleg tot stand komen en dient schriftelijk te worden vastgelegd. Bij afwijking van de overeenkomst kan in overleg door beide partijen schriftelijk een genoegdoening afgesproken worden. Een eigen bijdrage is de cliënte na afwijking van de overeenkomst alleen verschuldigd over de werkelijk gewerkte uren.

 

Artikel 5. Facturatie en betaalvoorwaarden

Voor de wachtperiode van start gaat, krijg je een eerste factuur van de intake en prenatale gesprekken. Na de geboorte komt de factuur met het restbedrag, rekening houdend met hoelang de bevalling heeft geduurd.

Ik verwacht de betaling binnen de tien werkdagen op rekeningnummer BE66 7340 5824 2243 met vermelding van de gestructureerde mededeling zoals vermeld op de factuur.

Artikel 6. Ongevallen, schade en verzekering

Als doula heb ik geen medisch zeggenschap en verantwoordelijkheid. Ik ben verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid bij AG Insurances, Zakenkantoor Sabko, gevestigd te Zoersel, onder polisnummer 03/99.637.007.

Ik maak gebruik van deugdelijk materiaal dat ik tijdens het beoefenen van mijn beroep nodig heb.

Indien er zich een incident voordoet met moeder en/of kind, dan wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de VFvD. 

Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele schade in huis tijdens mijn werkuren, voor lichamelijke schade bij moeder/baby of eventuele bijwerkingen na het eten van kraamkost, door mij aangeboden.

 

 

Artikel 7. Overmacht

In het geval van een snelle geboorte of medische noodsituatie kan het voor mij onmogelijk zijn om mijn diensten uit te voeren. Dan reken ik het basisbedrag aan van een standaard bevalling.

 

Artikel 8. Klachtenprocedure

Eventuele klachten handel ik als doula zorgvuldig af. Ik probeer eerst met de cliënt tot een oplossing te komen. Ik zorg ervoor dat de klacht helder is en pas mijn handelen hierop aan. Moesten we hier samen niet uitkomen, dan kan u zich richten tot het bestuur van VFvD vzw.

 

Artikel 9 Beroepsgeheim

Ik  zal altijd bij mezelf nagaan of het verantwoord is bepaalde gegevens van de cliënt in de openbaarheid te brengen.

Ik houd mij aan het beroepsgeheim zoals opgesteld voor alle paramedische beroepen.Terugbetaling 
 

Volgende ziekenfondsen betalen een (gecertificeerde) doula volledig of gedeeltelijk terug:

Klik op het icoon van jouw ziekenfonds en je komt rechtstreeks uit op de informatie voor een tussenkomst:
 
afbeelding-150x150.png
LM-150x150.png
Vlaamse-Neutraal-Ziekenfonds.jpg
Helan-3-100x100.png
bottom of page